f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บทบาทและหน้าที่
ลงวันที่ 02/02/2562

บทบาทและหน้าที่

        ศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นหน่วยงานสังกัด กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 มีภารกิจหลัก คือ งานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเองตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.7/4/2546 เรื่องปรับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน โดยบทบาทและหน้าที่การบริหารงานมีดังนี้ เป็น 

        1. ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ในงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง รวมทั้งการ พัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง และบุคลากรภายนอก ในงานก่อสร้างและบูรณะทาง 


        2. งานก่อสร้างทางที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่ 


        3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมเป็นการเร่งด่วน เช่น งานซ่อมผิวทางคอนกรีตที่เสียหาย งานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ งานภัยภิบัติและงานฉุกเฉินอื่น ๆ 


        4. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในงานทาง โดยประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ทำ Test section เพื่อวิจัยในการใช้วัสดุงานทางและวัสดุท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างทางใหม่ ๆ


        5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์สร้างทางลำปางเป็น 1 ใน 8 แห่งของจำนวนศูนย์สร้างทางทั่วประเทศที่เหลือ ได้แก่ศูนย์สร้างทางตาก, ศูนย์สร้างทางหล่มสัก, ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม, ศูนย์สร้างทางขอนแก่น, ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี, ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี และศูนย์สร้างทางสงขลา ซึ่งศูนย์สร้างทางทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารงาน ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างทางลำปางเป็น 1 ใน 8 แห่งของจำนวนศูนย์สร้างทางทั่วประเทศ 


'