f
title
ศูนย์สร้างทางลำปาง
Lampang Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณ ศรีบัวจับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
title
ประชุมศูนย์สัญจรครั้งที่ 3/2566 ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมศูนย์สัญจรครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบริหารดำเนินงานก่อสร้างและบูรณะทางโดยวิธีการดำเนินการเอง ตามแผนโครงการของกรมทางหลวงงานแก้ไขปัญหาจากการจ้างเหมา งานเร่งด่วน งานฉุกเฉิน และงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ของศูนย์สร้างทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการทำงานอยู่ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรศูนย์สร้างทาง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ ของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น